Dziecko z pasją

Niepełnosprawność dziecka a edukacja domowa

Dziecko z orzeczeniem w edukacji domowej – to temat pojawiający się bardzo często w rozmowach z rodzicami, którzy pełni obaw i niepewności dzwonią do Centrum Nauczania Domowego. Najczęściej padają pytania: czy uczeń z orzeczeniem może podjąć naukę w trybie nauczania domowego? Jeśli tak, to  na jakich zasadach? Jakich należy dopełnić formalności i z jakiego wsparcia rodzice mogą skorzystać? 

Orzeczenie o niepełnosprawności 

Na początek warto wspomnieć czym jest “orzeczenie o niepełnosprawności” i kiedy się je wystawia.  

Jeżeli sami widzimy u naszego dziecka jakieś niepokojące objawy rozwojowe, bądź szkoła wysyła nam taki pierwszy sygnał – wówczas powinniśmy udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, rejonowo przynależnej szkole, do której nasze dziecko jest zapisane. 

Warto nadmienić, że organem, który kieruje dziecko do poradni jest szkoła, do której dziecko aktualnie uczęszcza, natomiast sam wniosek do poradni składany jest już przez rodziców.

Kompleksowe badania psychologiczne

W poradni uczeń zostanie kompleksowo przebadany pod kątem rozwoju psychofizycznego i ewentualnych deficytów. Jeśli takie wystąpią –  wtedy poradnia wystawi dziecku orzeczenie. 

Zespół orzekający zaleci warunki i formy wsparcia, które umożliwią realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. Zaleci wsparcie i wzmocnienie mocnych stron dziecka, uczestnictwo ucznia w różnych formach kształcenia. Zespół orzekający może zaproponować kilka rozwiązań edukacyjnych dla dziecka niepełnosprawnego: nauczanie w szkole ogólnodostępnej, nauczanie w szkole specjalnej czy kształcenie w trybie edukacji domowej.

Tak! Dla edukacji domowej dziecka z orzeczeniem 

Decyzja, jaką formę edukacji wybrać dla swojego dziecka, jak realizować obowiązek szkolny i podstawę programową, pozostaje w kwestii rodzica. Czy edukować dziecko w szkole stacjonarnej, czy skorzystać z nauczania indywidualnego, czy wybrać edukację domową – to jest autonomiczna decyzja rodzica. Tu należałoby podkreślić, że nie ma żadnych przeszkód, by dziecko z orzeczeniem nie mogło korzystać z trybu nauczania, jakim jest edukacja domowa. 

Na pewno przy podjęciu decyzji dobrze jest zapytać dziecka czy chce chodzić do szkoły, czy czuje się tam akceptowane, czy lepiej i bardziej komfortowo będzie czuło się w domu. Edukacja domowa jest na pewno tą formą, którą w przypadku dzieci z orzeczeniami warto rozważyć. Wielu rodziców podkreśla, że jakość życia i edukacji ich dzieci zmieniły się na lepsze dzięki nauczaniu domowemu.

 

Szkoły przyjazne edukacji domowej 

Decydując się na naukę w domu rodzic powinien szukać szkoły przyjaznej edukacji domowej, tym ważniejsza jest ta “przyjazność” jeśli mówimy o uczniu z orzeczeniem. Szkoła przyjazna powinna zapewnić dziecku indywidualne podejście, formy wsparcia dostosowane do jego potrzeb, egzaminy klasyfikacyjne w pełnej wsparcia i akceptacji atmosferze, dostosowane do jego możliwości. Szkoła przyjazna nastawiona jest na dobro ucznia, cechuje ją otwartość i szczery dialog z rodzicem oraz  zapewnienie optymalnych warunków nauczania.

 

Wsparcie szkoły dla dziecka z orzeczeniem 

W orzeczeniu, które otrzymaliśmy z poradni zawarte jest zalecenie do stworzenia i opracowania tzw. IPET-u, czyli indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla naszego dziecka, w którym będą zawarte wszystkie zalecenia, jakie mają być realizowane na danym etapie kształcenia. 

Rodzice mają prawo i obowiązek zapoznać się z IPET-em. Zaakceptować go, bądź wnieść swoje uwagi. Idealną jest sytuacja, kiedy program nauczania tworzony jest w oparciu o współpracę z rodzicami. Im więcej rodzic przekazuje informacji o dziecku – tym ten program nauczania będzie wartościowszy i bogatszy. Każdorazowo taki plan tworzony jest indywidualnie dla każdego dziecka. Metody i formy pracy dostosowuje się  do potrzeb psychofizycznych konkretnego ucznia.

Szkoła ze swojej strony, w oparciu o zapisy zawarte w IPEcie, zapewnia dziecku z orzeczeniem wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Warto pamiętać, że system edukacji domowej zakłada naukę i realizację podstawy programowej w domu. Tym samym uczeń nie korzysta z zajęć na terenie szkoły, ale szkoła powinna zapewnić mu dostęp do specjalistów w miejscu zamieszkania. Jeśli np. w programie IPET wskazane są zajęcia logopedyczne czy rewalidacyjne – takie wsparcie dziecko powinno otrzymać.

Pamiętajmy, że to co, kluczowe w edukacji dziecka z niepełnosprawnością, to stworzenie mu poczucia bezpieczeństwa i dobrej atmosfery do nauki, która pozwoli na harmonijny rozwój.