Polityka prywatności

CENTRUM NAUCZANIA DOMOWEGO

Centrum Nauczania Domowego poświęca szczególną uwagę ochronie danych osobowych swoich uczniów i ich rodziców a także osób zainteresowanych kształceniem swoich dzieci w ramach projektu, którzy kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji o aktualnej ofercie. Aby zapewnić Państwu przejrzystość co do stosowanych przez nas procesów przetwarzania danych osobowych, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania tych danych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o uprawnieniach przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Informujemy, że zasady i podstawy zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych a także zakres Państwa uprawnień związanych z ochroną danych ustalone zostały zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: “RODO”.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauczania Domowego z siedzibą w Nowym Targu, os. Witosa 28, 34-400 Nowy Targ prowadzone przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków.

 1. W jaki sposób możesz się skontaktować z nami oraz z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiadamy na wszelkie pytania. Nasze dane kontaktowe są następujące:

Adres e-mail: rodo@domowi.edu.pl
Numer telefoniczny: +48 12 399 43 59
Adres biura obsługi Klienta: ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków.

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz również skontaktować się mailowo z naszym Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość pod adres rodo@domowi.edu.pl.

 1. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów?
 • Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów z uwagi na fakt, że:

 1. jest to niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o kształcenie dziecka z wykorzystaniem Internetowej Platformy Edukacyjnej; podstawę opisanego w tym punkcie przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. jest to niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o udostępnienie wersji demo Internetowej Platformy Edukacyjnej oraz przedstawienia oferty dostępu do pełnej wersji Platformy; podstawę opisanego w tym punkcie przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. wymagają tego od nas powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 74 ustawy o rachunkowości, który przewiduje obowiązek przechowywania dokumentacji rozliczeniowej; podstawę opisanego w tym punkcie przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak zapewnienie możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prace nad doskonaleniem organizacji naszej pracy, stałe dopasowywanie naszych usług do potrzeb Klientów, informowanie Klientów i innych osób zainteresowanych o świadczonych przez nas usługach oraz prowadzenie statystyk dotyczących naszej działalności; podstawę opisanego w tym punkcie przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Odbiorcy danych osobowych

Skuteczne i wydajne świadczenie naszych usług oraz zapewnienie sobie możliwości realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów wymaga niekiedy skorzystania z usług podmiotów zewnętrznych, które pomagając nam mogą uzyskać dostęp do danych osobowych naszych Klientów. W takich sytuacjach zawieramy z podmiotem trzecim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której ustalamy zasady przetwarzania oraz mechanizmy bezpieczeństwa i ochrony danych w celu zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych osobowych, ich poufności oraz bezpieczeństwa. Egzekwujemy od naszych kontrahentów przestrzeganie tych reguł.

Na powyższych zasadach dane osobowe naszych Klientów powierzamy następującym kategoriom odbiorców: podmioty świadczące usługi informatyczne, rachunkowe, marketingowe, hostingowe, usługi dostępu do chmury obliczeniowej oraz poczty elektronicznej.

 • Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Przepisy RODO zezwalają na korzystanie z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe, działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w przypadku spełnienia określonych kryteriów, takich jak, między innymi, stwierdzenie przez Komisję Europejską w drodze decyzji, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony, jak również zapewnienie, że państwo trzecie przestrzegało będzie standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską. W przypadkach, w których korzystamy z usług podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dbamy o to, aby takie przetwarzanie zapewniało bezpieczeństwo naszym Klientom oraz spełniało wymogi wynikające z przepisów RODO.

 • Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących okresach:

Zakres danych Okres przetwarzania danych
Dane osobowe podane w formularzach prowadzących do zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych Okres wykonywania umowy oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikających
Dane osobowe umieszczone na dokumentach rozliczeniowych Okres przedawnienia zobowiązań podatkowych
Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym ze strony www.domowi.edu.pl Okres trwania korespondencji zmierzającej do udzielenia odpowiedzi na zadane a następnie okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tego przetwarzania
Dane przetwarzane w celach marketingowych Jeżeli są przetwarzane na podstawie Twojej zgody – do czasu jej wycofania

 

Jeżeli są przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – do czasu ustania tego interesu bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania

 

 • Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak chcesz uzyskać dostęp do wersji demo lub do pełnej wersji Internetowej Platformy Edukacyjnej albo uzyskać odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania dotyczące naszej działalności, podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania umowy, uzyskania odpowiedzi oraz ze względu na wymogi wynikające z przepisów prawa regulujących przechowywanie dokumentacji rozliczeniowej.

 1. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Z uwagi na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo żądania sprostowania tych danych w przypadku, w którym byłyby błędne,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w następujących przypadkach:
  1. dane przestały być niezbędne do celów, dla realizacji których są przez nas przetwarzane,
  2. dane były przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody, która została przez Ciebie cofnięta, a nie dysponujemy inną podstawą przetwarzania Twoich danych,
  3. złożyłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w sytuacji, w której przysługująca nam podstawa przetwarzania nie jest nadrzędna wobec Twoich praw, wolności i interesów; nie możesz jednak żądać usunięcia tych danych w przypadku, gdy są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. złożyłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  5. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  6. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z ciążącego na nas obowiązku prawnego ciążącego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,
  7. jesteś osobą poniżej osiemnastego roku życia, a Twoje dane, w celu wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przetwarzaliśmy na podstawie Twojej zgody lub – w przypadkach wymaganych przez prawo – na podstawie zgody zgody Twojego przedstawiciela ustawowego;

chyba, że przetwarzanie jest nam niezbędne do:

 1. korzystania przez nas z prawa do swobody wypowiedzi i informacji,
 2. wywiązania się z ciążącego na nas obowiązku prawnego ciążącego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 3. celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach:
  1. Twoje dane zostały, według Ciebie, wpisane nieprawidłowo – ograniczenie przetwarzania będzie trwało przez okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych.
  2. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak sprzeciwiasz się ich usunięciu z naszej bazy, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania.
  3. dane przestały być nam potrzebne, ale dla Ciebie są przydatne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. złożyłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – ograniczenie przetwarzania będzie trwało przez okres pozwalający na stwierdzenie, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,

wyjaśniamy, że w okresie ograniczenia przetwarzania Twoich danych możemy je wyłącznie przechowywać; inne czynności przetwarzania Twoich danych wymagały będą Twojej zgody, chyba że czynności te będą służyły ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, ochronie praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ich podjęcie będzie wymagane z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego;

 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie, w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy oraz gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; masz również prawo żądania przesłania tych danych innemu administratorowi pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po naszej stronie, jak również tego innego podmiotu,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, które wykonujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją; w każdych okolicznościach możesz zaś wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych osobowych podczas ich przetwarzania.
 1. Polityka cookies

Serwis domowi.edu.pl używa plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, inne mają ułatwić naszym użytkownikom korzystanie z serwisów bądź są stosowane w celu gromadzenia informacji statystycznych o odwiedzających, a także pozwalają użytkownikom udostępniać i rekomendować w sieciach społecznościowych zawartość naszych witryn.

Czym są pliki cookies ?

http://wszystkoociasteczkach.pl/

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich aktywności w sieci. Pliki cookies stosowane w serwisach PSP nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu

 1. DOSTOSOWANIA ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH NASZYCH SERWISÓW DO PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA ORAZ OPTYMALIZACJI KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH; W SZCZEGÓLNOŚCI PLIKI TE POZWALAJĄ ROZPOZNAĆ URZĄDZENIE UŻYTKOWNIKA SERWISU I ODPOWIEDNIO WYŚWIETLIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ, DOSTOSOWANĄ DO JEGO INDYWIDUALNYCH POTRZEB;
 2. TWORZENIA STATYSTYK, KTÓRE POMAGAJĄ ZROZUMIEĆ, W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNICY SERWISU KORZYSTAJĄ ZE STRON INTERNETOWYCH, CO UMOŻLIWIA ULEPSZANIE ICH STRUKTURY I ZAWARTOŚCI;
 3. UTRZYMANIE SESJI UŻYTKOWNIKA SERWISU (PO ZALOGOWANIU), DZIĘKI KTÓREJ UŻYTKOWNIK NIE MUSI NA KAŻDEJ PODSTRONIE SERWISU PONOWNIE WPISYWAĆ LOGINU I HASŁA.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. “NIEZBĘDNE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH SERWISÓW PSP;
 2. PLIKI COOKIES SŁUŻĄCE DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA;
 3. “WYDAJNOŚCIOWE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE ZBIERANIE INFORMACJI O SPOSOBIE KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH SERWISÓW PSP;
 4. “FUNKCJONALNE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE “ZAPAMIĘTANIE” WYBRANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA USTAWIEŃ I PERSONALIZACJĘ INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA;
 5. “SPOŁECZNOŚCIOWE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W SERWISACH PSP ZE ZNAJOMYMI W RAMACH SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZBUDOWANYCH WOKÓŁ PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH TAKICH JAK FACEBOOK, TWITTER ITP.

Pliki cookies można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookie. Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich. Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies w niniejszym serwisie (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów.

Jak zarządzać plikami cookies ?

Informacja dla wspieranych przeglądarek:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Możliwość zmiany zgód