Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 – co to jest i jakie obejmuje zadania?

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 odpowiada na wyzwania, jakie stoją przed współczesnym światem. Obejmuje cele związane m.in. z klimatem, rozwojem gospodarczym i społecznym, a także edukacją. Jakie dokładnie cele znajdują się w Agendzie 2030? Wyjaśniamy.

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 – co to jest?

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 to dokument stanowiący strategię rozwoju świata z perspektywą do 2030 roku. Została ona ustalona w drodze negocjacji pomiędzy krajami członkowskimi ONZ.

Proces powstawania agendy rozpoczął się w czerwcu 2012 r. podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w Rio de Janeiro. Po kilku latach negocjacji ostatecznie została ona przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ we wrześniu 2015 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Charakter agendy 2030 można określić jako uniwersalny, horyzontalny i ambitny. Agenda składa się z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które można podzielić na 5 obszarów. Do każdego celu przyporządkowano zadania – łącznie jest ich 169. Każde zadanie ma z kolei określone konkretne wskaźniki mierzące postępy ich realizacji – jest ich 231.

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 – najważniejsze obszary

Cele na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju skupiają się wokół 5 głównych obszarów, które mają największe znaczenie dla ludzkości i całej planety. Te wielkie zmiany transformacyjne zostały określone jako zasada 5P:

 • Ludzie (People) – docieranie do grup wykluczonych, dążenie do równości szans, tworzenie warunków i możliwości do korzystania z praw człowieka przez wszystkich ludzi.
 • Planeta (Planet) – zbudowanie modelu rozwoju, który będzie sprzyjał wzrostowi gospodarczemu, racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, zrównoważona konsumpcja i produkcja, 
 • Dobrobyt (Prosperity) – dążenie do powszechnej poprawy jakości życia poprzez tworzenie miejsc pracy czy uniwersalny dostęp do dobrej edukacji, opieki zdrowotnej oraz infrastruktury.
 • Pokój (Peace) – budowanie pokoju, które jest możliwe jedynie w społeczeństwach wolnych od przemocy i lęku, opartych na sprawiedliwości, tolerancji i włączeniu społecznemu.
 • Partnerstwo (Partnership) – solidarność i współpraca wielu środowisk, w tym partnerstwo między rządami, współdziałanie przedsiębiorców, środowiska naukowego oraz społeczeństwa obywatelskiego.
cele zrównoważonego rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju w Agendzie 2030

Cele Agendy 2030 wyznaczają wizję i plan działania dla rządów krajów członkowskich. Dotyczą one takich aspektów jak ochrona środowiska, ograniczenie ubóstwa, równość płci czy zapewnienie dobrobytu dla ludzi na całym świecie.

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 obejmuje 17 celów, które brzmią następująco:

 1. Koniec z ubóstwem
 2. Zero głodu
 3. Dobre zdrowie i jakość życia
 4. Dobra jakość edukacji
 5. Równość płci
 6. Czysta woda i warunki sanitarne
 7. Czysta i dostępna energia
 8. Wzrost gospodarczy i godna praca
 9. Innowacyjność, przemysł i infrastruktura
 10. Mniej nierówności
 11. Zrównoważone miasta i społeczności
 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 13. Działania w dziedzinie klimatu
 14. Życie pod wodą
 15. Życie na lądzie
 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 17. Partnerstwa na rzecz celów

Każdy z tych celów jest analizowany na podstawie wskaźników. Polska zajmuje aktualnie 12. miejsce spośród 195 krajów ONZ pod względem realizacji Agendy 2030. W Polsce mierzeniem postępów zajmuje się Główny Urząd Statystyczny, który wyniki dla Polski publikuje na specjalnym portalu.

 

Baner Szkoła Podstawowa

 

 

Dobra jakość edukacji jako jeden z celów Agendy 2030

Jednym z celów w Agendzie 2030 jest dobra jakość edukacji, która polega na zapewnieniu wszystkim ludziom edukacji wysokiej jakości oraz promowaniu uczenia się przez całe życie. Wśród zadań przybliżających do realizacji tego celu można znaleźć m.in. zapewnienie wszystkim dziewczętom i chłopcom ukończenie nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji, wyeliminowanie nierówność płci w edukacji czy też dążenie do tego, aby znaczny odsetek ludzi nabył umiejętność czytania, pisania oraz liczenia.

W przypadku Polski priorytetami są m.in. poprawa jakości systemu szkolnictwa wyższego, tworzenie warunków do rozwoju edukacji w całym kraju i wyrównanie szans edukacyjnych czy poprawienie innowacyjności kształcenia poprzez kładzenie nacisku na kompetencje cyfrowe, znajomość języków obcych, przedsiębiorczość, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej.

Wielu rodzicom zależy na tym, by ich dziecko miało jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy. Tradycyjna szkoła nie zawsze jednak spełnia ich oczekiwania, dlatego decydują się na alternatywne rozwiązania. Jednym z nich jest edukacja domowa, która daje dużo wolności, ponieważ dziecko uczy się w dowolnym miejscu i czasie. Pozwala też na indywidualne podejście oraz umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań ucznia. Jeżeli rozważasz edukację domową dla swojego dziecka, sprawdź ofertę Centrum Nauczania Domowego i dowiedz się więcej na temat tego, jak wygląda u nas nauka.

 

Bibliografia:

Wybrane dla Ciebie