dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną w nauczaniu domowym

Dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną w nauczaniu domowym

Dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną może spotkać wiele wyzwań na swojej ścieżce edukacyjnej. W przypadku takich uczniów konieczne jest dostosowanie wymagań edukacyjnych do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych. Wyjaśniamy, jakie są potrzeby edukacyjne dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz czy edukacja domowa może na nie odpowiedzieć.

Co to jest niepełnosprawność sprzężona?

Niepełnosprawności sprzężone to występowanie u jednej osoby co najmniej dwóch rodzajów niepełnosprawności, np. intelektualnej oraz ruchowej. Nie jest to traktowane jako dwa osobne zaburzenia, a jako jeden spójny rodzaj o złożonym charakterze. 

Kombinacje dysfunkcji, jakie mogą występować u osób z niepełnosprawnością sprzężoną, to m.in.:

  • niepełnosprawność ruchowa oraz niedowidzenie,
  • niepełnosprawność umysłowa oraz niedosłuch,
  • spektrum autyzmu oraz dysfunkcje wzroku.

O niepełnosprawności sprzężonej mówi się, w sytuacji gdy oba zaburzenia zostały wywołane tym samym czynnikiem, np. niepełnosprawność intelektualna oraz słaby słuch wywołane zapaleniem opon mózgowych. W przypadku gdy zaburzenia mają dwa różne źródła mówi się o niepełnosprawności złożonej (np. niepełnosprawność intelektualna oraz słaby słuch spowodowany wypadkiem).

Baner Szkoła Podstawowa

Potrzeby edukacyjne dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością

Dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, są uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczniom ze specjalnymi potrzebami przysługuje dostosowanie wymagań edukacyjnych do ich możliwości psychofizycznych. Powinni też mieć dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

Uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną mogą otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W przypadku uczniów z takim orzeczeniem musi zostać opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Dokument ten przygotowuje zespół składający się z nauczycieli i specjalistów, którzy na co dzień współpracują z uczniem.

IPET powinien zawierać m.in. takie informacje jak zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Musi też określać działania nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, a także formy i okres udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Edukacja domowa dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną

Dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną może uczyć się w różnych rodzajach placówek edukacyjnych. Może chodzić do szkoły masowej, specjalnej lub integracyjnej. Alternatywną opcją jest edukacja domowa, czyli spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Rolę nauczyciela przejmuje rodzic, który może dostosować czas, tempo i sposób nauki do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Dzięki temu uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną może uczyć się w odpowiednich dla siebie warunkach.

Jeżeli rozważasz przejście Twojego dziecka na edukację domową, skorzystaj z pomocy Centrum Nauczania Domowego. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie – od rekrutacji do szkoły po zakończenie nauki. Naszym uczniom udostępniamy Internetową Platformę Edukacyjną, która jest prosta i intuicyjna w obsłudze. Ponadto współpracujemy ze szkołami, które są przyjazne osobom z orzeczeniami i mają doświadczenie w ich kształceniu. W zależności od tego, co zostało wskazane w IPET, placówki oferują zajęcia rewalidacyjne czy logopedyczne. Sprawdź, jak wygląda nauka w Centrum Nauczania Domowego.

 

Bibliografia:

  • Specjalne potrzeby edukacyjne, https://pedagogonline.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/ [dostęp: 28.11.2023]
  • Co to są niepełnosprawności sprzężone, https://epedagogika.pl/uczniowie-z-orzeczeniem/co-to-sa-niepelnosprawnosci-sprzezone-5222.html [dostęp: 28.11.2023]

 

Przeczytaj także