Przepisy regulujące nauczanie domowe w Polsce

Nauczanie domowe w Polsce jest w pełni legalną formą nauki. Wiele osób zastanawia się, na jakiej podstawie istnieje możliwość ukończenia szkoły, praktycznie w ogóle w niej nie przebywając. W poniższym artykule odpowiemy na pytanie, jakie przepisy regulują w Polsce nauczanie domowe oraz czym dokładnie w świetle prawa jest ta forma nauki!

Najważniejszymi przepisami regulującymi edukację domową w Polsce są Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.). Te dwa akty prawne przekazują najważniejsze informacje dotyczące tzw. homeschoolingu w Polsce. Regulowane są tam między innymi kwestie dotyczące tego kto, może uczyć się w systemie edukacji domowej oraz jakie dokumenty należy złożyć, aby przejść na tę formę nauki.

Czym jest edukacja domowa? Przepisy

Podstawową informacją zawartą we wskazanych ustawach jest zdefiniowanie, czym właściwie jest edukacja domowa. Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko w wieku 6-18 lat w domu. Wniosek o edukację domową składany jest na ręce dyrektora przedszkola lub szkoły, do której dziecko jest przyjęte. Nauczycielami dziecka są rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby wskazane przez rodziców, lub opiekunów prawnych. Takie osoby nie muszą kończyć specjalnych szkoleń oraz studiów. Dyrektor szkoły może zgodzić się na edukację domową dziecka, wskazując w decyzji etap edukacji. W Polsce wyróżniamy trzy etapy edukacji i są to kolejno: I etap (I, II i III klasa szkoły podstawowej), II etap – (IV–VIII klasa szkoły podstawowej) oraz III etap (szkoła ponadpodstawowa).

Niezbędne dokumenty przy przejściu na edukację domową

Uzyskanie zgody na edukację domową wiąże się z przygotowaniem kilku ważnych dokumentów. Pierwszym z nich jest wniosek o zezwolenie na edukację domową. Drugim dokumentem jest oświadczenie rodzica bądź opiekuna prawnego o zapewnieniu dziecku warunków, umożliwiających realizację podstawy programowej. Ostatnim dokumentem jest zobowiązanie o przystępowaniu dziecka do corocznych egzaminów kwalifikacyjnych. Dokumenty o przejściu na edukację domową można złożyć przed rozpoczęciem danego roku szkolnego lub w dowolnym momencie w trakcie roku. Dyrektor wydaje decyzję o przejściu na edukację domową do 30 dni, od dnia, w którym zostaną złożone wszystkie dokumenty. W przypadku, jeśli dyrektor nie zgodzi się na edukację domową, istnieje możliwość odwołania do kuratora oświaty. Odwołanie należy złożyć do miesiąca od otrzymania decyzji.

Czy edukacja domowa jest płatna?

Jedna z najważniejszych informacji zawarta w ustawie reguluje odpłatność za edukację domowe. Edukacja domowa w Polsce jest bezpłatną formą nauki. Przejście na nauczanie domowe nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Czy dyrektor może cofnąć zezwolenie na edukację domową?

Tak. Dyrektor może cofnąć wydaną zgodę ze względu na kilka okoliczności. Po pierwsze, rodzic lub opiekun dziecka może sam złożyć wniosek o cofnięcie decyzji o przejściu na edukację domową. W przypadku braku obecności na egzaminach końcoworocznych lub ich niezdania dyrektor może również wydać decyzję cofającą zezwolenie.

W przypadku przejścia na edukację domową zachęcamy wszystkich rodziców oraz opiekunów prawnych do zapoznania się ze wskazanymi ustawami, tak aby zapoznać się ze wszystkimi prawami i obowiązkami wiążącymi się z nauczaniem domowym. Przejścia na edukację domową oraz późniejsza nauka mogą być łatwe i przyjemne. Zachęcamy do poznania oferty Centrum Nauczania Domowego. Jesteśmy tu po to, aby pomóc!

Przeczytaj także