Dyrektor szkoły – kto to jest? Definicja

Dyrektor szkoły to osoba kierująca placówką oświatową oraz osobami, które w niej pracują. Jest też przedstawicielem szkoły na zewnątrz oraz przewodniczącym rady pedagogicznej. 

Do zadań dyrektora szkoły należy m.in. egzekwowanie zadań powierzonych pracownikom, organizacja czasu pracy szkoły, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy czy ustalenie planu zajęć. Dyrektor decyduje też o przyjęciu nowych uczniów w trakcie roku szkolnego oraz wydaje zgodę na przejście na edukację domową.

Aby zostać dyrektorem szkoły trzeba spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku. Osoba ubiegająca się o to stanowisko musi m.in. ukończyć studia magisterskie i posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce, a także ukończyć studia wyższe lub podyplomowe z zarządzania bądź kurs zarządzania oświatą.

Opracowano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek