Edukacja domowa – co to jest? Definicja

Edukacja domowa, lub inaczej nauczanie domowe, to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Jest to legalna forma edukacji, którą reguluje art. 37 Prawa Oświatowego. Zgoda na edukację domową wydawana jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego przez dyrektora szkoły, do której formalnie zapisany jest uczeń. Dyrektor może wydać zgodę na edukację domową w danym roku szkolnym i wskazać etap edukacyjny: I etap (1-3 klasa szkoły podstawowej), II etap (4-8 klasa szkoły podstawowej) lub III etap (szkoła ponadpodstawowa).

Rolę nauczyciela w edukacji domowej przejmuje rodzic, opiekun prawny lub osoba wyznaczona przez rodzica. Nauka może odbywać się w dowolnym miejscu i czasie. Rodzic ubiegający się o możliwość edukacji domowej musi złożyć oświadczenie o tym, że zapewnia dziecku warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia. Zobowiązuje się też do tego, że jego dziecko przystąpi do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Opracowano na podstawie:

Uzyskaj zgodę na edukację domową, https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm.), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf