Obowiązek nauki – co to jest? Definicja

Obowiązek nauki to drugi obok obowiązku szkolnego obowiązek edukacyjny określony w prawie polskim, który mówi o konieczności kontynuowania nauki do ukończenia 18. roku życia. Może być on realizowany poprzez:

  • uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
  • realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Obowiązek nauki może być spełniany również poprzez udział w zajęciach w ramach kształcenia ustawicznego lub pobieranie nauki w szkole wyższej (dotyczy osób, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed 18. rokiem życia).

Obowiązek nauki nie musi być realizowany w szkole. Uczeń może przejść na edukację domową po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora szkoły.

Niedopełnienie obowiązku nauki skutkuje nałożeniem grzywny na przedstawicieli ustawowych dziecka, czyli jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe