Matura w edukacji domowej – co to jest? Definicja

Matura w edukacji domowej nie różni się niczym od matury zdawanej przez uczniów uczących się w szkole. Egzaminy maturalne są egzaminami zewnętrznymi, co oznacza, że szkoła, do której uczeń formalnie jest zapisany, przeprowadza je zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin składa się obowiązkowo z części ustnej z języka polskiego i angielskiego (oba bez określonego poziomu) oraz z części pisemnej z języka polskiego (poziom podstawowy), matematyki (poziom podstawowy), z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy) oraz z dowolnego przedmiotu dodatkowego na poziomie na poziomie rozszerzonym.

Aby zdać egzamin maturalny, uczeń musi przystąpić do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, uzyskać min. 30% z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (bez określonego progu zdawalności). Od 2025 roku wchodzi obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych.

Opracowano na podstawie:

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Egzamin maturalny w formule 2015, https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/o-egzaminie/, [dostęp: 06.11.2023]

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Egzamin maturalny w formule 2023, https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/o-egzaminie/#, [dostęp: 06.11.2023]