Edukator domowy – kto to jest? Definicja

Edukator domowy to rodzic lub opiekun, który bierze na siebie obowiązek nauczania swojego dziecka poza szkołą w systemie tzw. edukacji domowej. Zobowiązuje się także do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków w tym trybie nauczania, które pozwolą mu na realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia. Oświadcza też, że zadba o to, by dziecko przystąpiło do egzaminów klasyfikacyjnych. 

Edukatorem domowym może zostać także inna osoba wskazana przez rodziców lub opiekunów. Nie musi ona mieć ukończonych specjalnych studiów czy szkoleń. Powinna jednak mieć umiejętności interpersonalne, dzięki którym dziecko będzie zmotywowane do nauki oraz rozwinie swoje pasje i talenty.

Opracowano na podstawie:

Uzyskaj zgodę na edukację domową, https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa [Dostęp 05.12.12]

Edukator domowy, https://studia.pl/edukator-domowy/ [Dostęp 05.12.12]