Świadectwo szkolne – co to jest? Definicja

Świadectwo szkolne to oficjalny dokument wystawiany przez szkołę, który potwierdza ukończenie danego etapu edukacji. Świadectwo zawiera informacje o osiągnięciach ucznia w danym okresie nauki.

Najczęściej występującymi świadectwami są:

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – w Polsce jest to dokument, który uczniowie otrzymują po zakończeniu ostatniej klasy szkoły podstawowej (klasy VIII).
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (świadectwo dojrzałości) – w Polsce jest to dokument, który uczniowie otrzymują po zdaniu egzaminu dojrzałości (matury). Świadectwo to potwierdza ukończenie szkoły średniej i uprawnia do podjęcia studiów wyższych.

Świadectwo szkolne zawiera zazwyczaj imię, nazwisko i miejsce urodzenia ucznia, a także klasę lub semestr oraz informacje o ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania. Jest to ważny dokument, który może być wymagany przy podjęciu kolejnych etapów edukacyjnych.

Uczniowie w edukacji domowej również otrzymują świadectwo szkolne po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych. Na ich świadectwie nie ma jednak ocen z takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, technika, plastyka, muzyka, religia czy etyka. Nie mają też ocen z zachowania.

Opracowano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków