System oświaty – co to jest? Definicja

System oświaty to kompleksowy i zorganizowany strukturalnie system instytucji edukacyjnych oraz przepisów regulujących proces kształcenia i nauczania w danym kraju. Działalność polskiego systemu oświaty określona jest w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, która wielokrotnie była nowelizowana. Najważniejsze zmiany w polskim systemie oświaty były wprowadzone w 1999 oraz 2017 roku.

Obecnie polski system oświaty obejmuje przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły artystyczne. Elementami systemu oświaty są również m.in. placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 

System oświaty w Polsce jest finansowany z subwencji oświatowej. Dotyczy to również uczniów w edukacji domowej, dzięki czemu mogą oni bezpłatnie realizować obowiązek szkolny poza szkołą.

Opracowano na podstawie:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Eurydice, 2023. Organizacja i struktura systemu edukacji, <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/pl/national-education-systems/poland/organizacja-i-struktura-systemu-edukacji> [dostęp 07.12.2023]