Czym są cele kształcenia? Definicja

Cele kształcenia to wyznaczone punkty, do których dąży proces edukacyjny. Określają one oczekiwane efekty uczenia się. Obejmują planowane i długotrwałe założenia dydaktyczne co do tego, jak powinno wyglądać kształcenie, jakie wartości wpajać i jakimi metodami to robić. Umożliwiają też efektywną organizację procesu edukacyjnego i kształtowanie niezbędnych kompetencji.

Cele kształcenia dzielą się na:

  • cele rzeczowe – odnoszące się do rzeczywistości
  • cele podmiotowe – odnoszące się do osobowości ucznia

Można je podzielić także na:

  • cele poznawcze, np. opanowanie podstaw języka obcego
  • cele emocjonalne, np. rozwijanie empatii i motywacji do nauki
  • cele społeczne, np. rozwijanie umiejętności pracy w grupie

Przy określaniu celów kształcenia należy wziąć pod uwagę podstawę programową kształcenia ogólnego, program nauczania w danej klasie oraz standardy wymagań egzaminacyjnych.

Opracowano na podstawie:

Cele kształcenia – rodzaje, podział, znaczenie, <https://publikacje.edu.pl/cele-ksztalcenia-rodzaje-podzial-znaczenie> [dostęp: 18.04.2024]