Muzyka w edukacji domowej nie jest przedmiotem obowiązkowym. Dzieci będące w nauczaniu domowym nie zdają egzaminu z tego przedmiotu i nie otrzymują oceny na świadectwie. Podobnie jest w przypadku techniki, religii, etyki, WF-u czy plastyki. Dzieci w edukacji domowej nie otrzymują również oceny z zachowania.

Rodzicom, którzy chcą, by przyszłość dziecka była związana z muzyką, może zależeć na tym, by ocena z tego przedmiotu znalazła się na świadectwie. W takiej sytuacji warto porozmawiać z dyrektorem szkoły, do której formalnie zapisany jest uczeń. Dyrektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z tego przedmiotu.

Opracowano na podstawie:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000373/O/D20190373.pdf, [dostęp: 06.11.2023]