Nauczanie domowe – co to jest? Definicja

Nauczanie domowe, znane również jako edukacja domowa, to legalna i bezpłatna forma edukacji polegająca na spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą. Reguluje ją art. 37 Prawa Oświatowego. W nauczaniu domowym rolę nauczyciela przejmuje rodzic, opiekun prawny dziecka lub inna osoba wskazana przez rodziców. Nauka może odbywać się w dowolnym miejscu i czasie oraz z wykorzystaniem dowolnych materiałów i narzędzi edukacyjnych.

Zgodę na edukację domową wydaje dyrektor szkoły na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Poza wnioskiem o możliwość nauczania domowego rodzic powinien złożyć również oświadczenie, w którym zapewnia, że dziecko będzie miało odpowiednie warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia. Należy złożyć też zobowiązanie do tego, że dziecko będzie przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Opracowano na podstawie:

Uzyskaj zgodę na edukację domową, https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm.), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf