Nauczyciel – kto to jest? Definicja

Nauczyciel to osoba o kwalifikacjach potrzebnych do prowadzenia zajęć przedmiotowych, dydaktycznych i wychowawczych w instytucjach oświatowych, takich jak szkoły, przedszkola i inne placówki pozaszkolne.

Nauczycielem może zostać osoba, która zdobyła wykształcenie wyższe na kierunku związanym z nauczanym przedmiotem, ma przygotowanie pedagogiczne, odbyła kurs pedagogiczny oraz praktyki, a także posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

Obowiązki nauczyciela określa art. 6 Karty Nauczyciela. Wśród nich są m.in. takie zadania jak rzetelnie realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, wspieranie każdego ucznia w rozwoju, dążenie do własnego rozwoju osobowego czy dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich.

W przypadku uczniów w edukacji domowej rolę nauczyciela przejmuje rodzic. Nie musi mieć on jednak odpowiedniego wykształcenia czy specjalnych uprawnień. Najważniejsze jest to, by był on zaangażowany w przekazywanie wiedzy swojemu dziecku.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela