Co to jest opinia z poradni? Definicja

Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej to dokument przedstawiający stanowisko poradni w sprawie zgłoszonej na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, a także pełnoletniego ucznia.

Opinia może dotyczyć m.in.:

  • specyficznych trudności w nauce, np. dysleksja,
  • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
  • dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Dziecku z opinią nauczyciele powinni zapewnić wskazane formy pomocy, dostosować wymagania edukacyjne z przedmiotów do możliwości ucznia oraz zapewnić odpowiednie warunki zdawania egzaminów i sprawdzianów na koniec etapu edukacyjnego.

Opinia od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego różni się tym, że do orzeczenia szkoła musi się dostosować, natomiast w przypadku opinii wdrożenie zaleceń nie jest obowiązkowe.

Opracowano na podstawie:

Jasińska M., 2020, Orzeczenie, opinia z poradni – prawa rodzica, zadania szkoły, <https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/orzeczenie-opinia-z-poradni-prawa-rodzica-zadania-szkoly> [dostęp: 18.04.2024]