Obowiązek szkolny – co to jest? Definicja

Obowiązek szkolny to prawnie ustanowiona norma zobowiązująca dzieci i młodzież do uczęszczania do szkoły. Obowiązek szkolny rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia 18. roku życia. Na wniosek rodzica dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej wcześniej – w roku, w którym kończy 6 lat.

Rodzice dziecka, które podlega obowiązkowi szkolnemu, muszą:

  • dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  • zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne;
  • zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć ;
  • informować do dnia 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego.

Obowiązek szkolny może być realizowany zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej. Może być też spełniany poza szkołą w formie edukacji domowej. Aby było to możliwe, konieczne jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosku do dyrektora placówki, do której formalnie będzie zapisane dziecko.

Niedopełnienie obowiązku szkolnego wiąże się z nałożeniem grzywny na przedstawicieli ustawowych dziecka, czyli jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe