Kurator oświaty – kto to jest? Definicja

Kurator oświaty to osoba pełniąca funkcję kierownika kuratorium oświaty. Jego powoływaniem i odwoływaniem zajmuje się minister właściwy do sprawy oświaty i wychowania na wniosek wojewody.

Kuratorem może zostać osoba, która ma wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Musi mieć też stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, a także co najmniej 7-letni staż pracy jako nauczyciel.

Zadania kuratora oświaty określone są w art. 51 Prawa Oświatowego. Należą do nich m.in.: sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami i szkołami na obszarze danego województwa, realizowanie polityki oświatowej państwa, organizowanie olimpiad, konkursów, turniejów czy przeglądów, badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz podejmowanie działań z tym związanych czy też współdziałanie z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe