Religia w edukacji domowej nie jest przedmiotem obowiązkowym. Dzieci będące w nauczaniu domowym nie zdają egzaminu z tego przedmiotu i nie otrzymują oceny na świadectwie. Podobnie jest w przypadku techniki, etyki, WF-u, muzyki czy plastyki. Dzieci w edukacji domowej nie otrzymują również oceny z zachowania.

Dla wielu rodziców wiara jest jednak istotnym elementem życia i chcą, by ich dziecko znało podstawy religii, którą wyznają. Edukacja domowa daje rodzicom możliwość nauczania jej zgodnie ze swoimi wartościami – poprzez wspólną modlitwę, studiowanie Biblii oraz czytanie Katechizmu Kościoła Katolickiego czy innych książek. 

Dziecko może też dołączyć do wspólnoty działającej przy kościele. Jeżeli rodzicowi zależy na tym, by mimo wszystko ocena z religii znalazła się na świadectwie dziecka, może o tym porozmawiać z dyrektorem.

Opracowano na podstawie:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000373/O/D20190373.pdf, [dostęp: 06.11.2023]