Czym są wymagania edukacyjne? Definicja

Wymagania edukacyjne to zbiór oczekiwanych przez nauczyciela osiągnięć ucznia, które są niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Nauczyciel konstruuje wymagania edukacyjne do zajęć, których uczy, w oparciu o realizowany program nauczania. Powinny być one napisane w taki sposób, aby możliwa była ocena osiągnięć uczniów. Ponadto wymagania edukacyjne muszą być zgodne z obowiązującą podstawą programową.

Opracowano na podstawie:

Wymagania edukacyjne, <https://www.sp360.warszawa.pl/text/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0JnN1YnBhZ2U9Mg%3D%3D> [dostęp: 18.04.2024]