Świadectwo dojrzałości – co to jest? Definicja

Świadectwo dojrzałości to dokument wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną absolwentom szkoły średniej, którzy zdali egzamin maturalny. Na świadectwie dojrzałości znajdują się wyniki z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego na maturze.

Wyniki z części pisemnej przedstawiane są w formie procentowej oraz jako pozycja na skali centylowej, która pokazuje odsetek uczniów mających taki sam lub niższy wynik niż osoba posiadająca świadectwo. Wyniki z części pisemnej przedstawiane są wyłącznie jako procent uzyskanych punktów. Na świadectwie pokazane są też wyniki z przedmiotów dodatkowych, do których uczeń podszedł dobrowolnie, jednak nie mają one wpływu na zdanie egzaminu.

Opracowano na podstawie:

Opinie o uczelniach, 2023. Świadectwo dojrzałości (maturalne), <https://opinieouczelniach.pl/artykul/swiadectwo-dojrzalosci-maturalne/> [dostęp 08.12.2023]