Kuratorium oświaty – co to jest? Definicja

Kuratorium oświaty to jednostka administracji rządowej, która zajmuje się nadzorem funkcjonowania placówek edukacyjnych. Pod kontrolą są zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Nadzorowi podlegają również przedszkola. 

Każde województwo w Polsce ma swoje kuratorium, na którego czele stoi kurator oświaty powoływany przez ministra edukacji narodowej na wniosek odpowiedniego wojewody. Kuratorem może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ma co najmniej 7-letni staż pracy. Musi posiadać też wykształcenie wyższe magisterskie.

Zadania realizowane przez kuratoria oświaty są ściśle określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poza sprawowaniem kontroli nad szkołami i przedszkolami do zadań kuratoriów należy m.in. realizacja państwowej polityki oświatowej, współpraca z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi czy dystrybucja środków przeznaczonych na dofinansowanie edukacji.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe