Szkoła publiczna – co to jest? Definicja

Szkoła publiczna to instytucja kształcąca uczniów, która może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne lub państwo. Utrzymywana jest ze środków publicznych, dzięki czemu nauka w niej jest bezpłatna. Szkoła publiczna umożliwia otrzymanie świadectwa lub dyplomu państwowego.

W Polsce jako szkołę publiczną uznaje się szkołę, która zapewnia bezpłatną naukę w zakresie ramowych planów nauczania, prowadzi rekrutacje oparte na zasadzie powszechnej dostępności oraz zatrudnia nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach. Do zadań szkoły publicznej należą m.in. realizowanie planu nauczania i programów nauczania uwzględniających podstawę programową, a także realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe