IPET – co to jest? Definicja

IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, to dokument opracowywany dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest on tworzony przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny jego poziomu funkcjonowania.

IPET powinien określać zakres dostosowań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka. Powinien też opisywać zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicem. Program opracowywany jest na czas, na jaki jest wydane orzeczenie, ale nie dłużej niż na etap edukacyjny.

Opracowano na podstawie:

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli, 2016, Co to jest IPET (Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny)?, <https://pedagogika-specjalna.edu.pl/warsztat-pracy/co-to-jest-ipet/> [dostęp 13.12.2023]