Szkoła średnia – co to jest? Definicja

Szkoła średnia to typ szkoły występujący w wielu krajach świata. W Polsce szkołami średnimi nazywa się szkoły ponadpodstawowe, po których ukończeniu uczeń otrzymuje wykształcenie średnie. Do szkół średnich zalicza się: czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum i trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Wśród innych rodzajów szkół średnich obowiązujących w polskim systemie szkolnictwa znajdują się też: trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, dwuletnia branżowa szkoła II stopnia oraz szkoła policealna.

W zależności od rodzaju szkoły uczeń może wybrać profil kształcenia. Na przykład w liceum profile ukierunkowane są na przygotowanie do zdania matury z wybranych przedmiotów, co ma dać możliwość dostania się na kierunek studiów. Z kolei w technikum profile są kierunkami kształcenia zawodowego, które przygotowują do wykonywania konkretnego zawodu.

Opracowano na podstawie:

Our Kids, 2023. Klasy i profile w polskich szkołach średnich i podstawowych, <https://www.ourkids.net/pl/profile-szkoly-srednie.php#2> [dostęp 07.12.2023]