Uczeń – kto to jest? Definicja

Uczeń to osoba realizująca obowiązek szkolny w szkole podstawowej lub realizująca obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej. W Polsce uczniami są dzieci i młodzież od 7. do 18. roku życia. Jako uczniów uznaje się zarówno dzieci chodzące do szkoły stacjonarnie, jak i te uczące się w edukacji domowej.

Uczeń ma zarówno swoje prawa, jak i obowiązki, które określone są przez szereg aktów prawnych oraz ustalane indywidualnie przez każdą placówkę. Wśród praw ucznia można wymienić prawo do nauki, prawo do czasu wolnego, prawo do wolności słowa, prawo do bezpieczeństwa czy prawo do sprawiedliwej oceny. Z kolei do obowiązków ucznia należy m.in. znajomość statutu szkoły, przygotowanie do zajęć, punktualność, dbanie o dobre imię szkoły czy też współtworzenie dobrej atmosfery.

Opracowano na podstawie:

Fundacja na rzecz Praw Ucznia, 2023. Prawa ucznia, <https://prawaucznia.pl/prawa-ucznia/> [dostęp 08.12.2023]