Edukacja włączająca dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Edukacja włączająca polega na tworzeniu środowiska przyjaznego wszystkim uczniom, bez względu na ich możliwości i ograniczenia. Często sprawdza się więc w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dowiedz się więcej na temat tego, czym jest edukacja włączająca!

Edukacja włączająca – co to jest?

Edukacja włączająca, nazywana również inkluzyjną, to model nauczania, który zakłada, że każdy uczeń, niezależnie od swoich możliwości intelektualnych czy sprawności, powinien mieć równy dostęp do edukacji. Celem jest stworzenie środowiska, w którym wszyscy uczniowie mają szansę rozwijać swój indywidualny potencjał.

W edukacji włączającej każde dziecko otrzymuje odpowiednie wsparcie, co wzmacnia jego poczucie własnej wartości i przynależności do grupy. Uczeń, pracując w gronie rówieśników, uczy się komunikacji, współpracy i samodzielności. Zdobywa umiejętności, dzięki którym będzie lepiej przygotowany do dorosłości i z większą łatwością odnajdzie się życiu społecznym.

Dla kogo jest edukacja włączająca?

Edukacja włączająca zakłada, że w jednym miejscu uczą się uczniowie o różnych potrzebach. Wśród nich znajdują się m.in. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli uczniowie:

 • niesłyszący i słabosłyszący,
 • niewidomi i słabowidzący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym i niedostosowani społecznie.

Edukacja włączająca może być stosowana również w przypadku uczniów z opiniami lub dzieci potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in. z uwagi na szczególne uzdolnienia, specyficzne trudności w nauce, trudności logopedyczne, choroby przewlekłe czy sytuację kryzysową lub traumatyczną.

Zalety edukacji włączającej

Dzieci z różnorodnymi zaburzeniami, niepełnosprawnościami czy problemami w nauce często mają inne potrzeby niż ich rówieśnicy. Ze względu na różne ograniczenia spotykają się z wieloma barierami w środowisku szkolnym. Mogą czuć się z tego powodu wykluczone, niezrozumiane, a czasami także odtrącone przez swoich kolegów z klasy.

Edukacja włączająca ma w tym przypadku wiele korzyści. Zgodnie z jej założeniami szkoła wprowadza zmiany w swojej organizacji, aby przystosować się do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. 

Jakie są zalety edukacji włączającej?

 • Daje równe szanse edukacyjne dla wszystkich dzieci.
 • Zapewnia bezpieczne środowisko i akceptację.
 • Pozwala poczuć się częścią danej społeczności, np. szkoły czy klasy.
 • Przygotowuje do wyzwań przyszłości.
 • Uczy wykorzystania własnych zasobów do realizacji celów.
 • Kształtuje wartości takie jak empatia, tolerancja czy szacunek.
 • Uczy odpowiedzialności za siebie i za grupę, w której funkcjonuje dziecko.

Aby jednak edukacja włączająca miała sens, niezbędna jest współpraca między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces kształcenia ucznia – szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami, a także rodzicami.

Baner Szkoła Podstawowa

Edukacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. ze względu na niepełnosprawność, mogą korzystać z różnych form kształcenia, w tym z edukacji włączającej. Decyzję odnośnie formy nauki podejmują rodzice, natomiast za organizację edukacji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

Dobrym rozwiązaniem w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może okazać się też edukacja domowa. Jest to forma spełniania obowiązku szkolnego poza murami szkoły. Uczeń formalnie zapisany jest do wybranej placówki, ale program nauczania realizuje w domu pod okiem rodzica.

Edukacja domowa pozwala na indywidualne podejście do potrzeb ucznia. Dziecko może uczyć się bez presji we własnym tempie. Nie pisze sprawdzianów i kartkówek, a podstawą zdania do następnej klasy są egzaminy klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego.

W Centrum Nauczania Domowego współpracujemy z wieloma szkołami przyjaznymi uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewniamy także bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej, na której znajdują się treści zgodne z podstawą programową. Interaktywne ćwiczenia, karty pracy oraz nagrania audio i wideo sprawiają, że nauka jest niezwykle przyjemna. Uczeń może też uczestniczyć w zajęciach online z nauczycielami oraz spotkaniach integracyjnych z rówieśnikami.

Chcesz zapisać dziecko na edukację domową? Weź udział w rekrutacji do Centrum Nauczania Domowego

Bibliografia:

 • Edukacja włączająca, <https://edukacjawzasiegureki.pl/edukacja-wlaczajaca/> [dostęp: 07.05.2024]
Przeczytaj także