Specjalne potrzeby edukacyjne – co to jest?

Specjalne potrzeby edukacyjne (SPE) to określenie wskazujące na potrzeby uczniów, którzy potrzebują indywidualnego podejścia do nauki i wsparcia w doskonaleniu swoich umiejętności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zalicza się uczniów:

  • z niepełnosprawnością,
  • z autyzmem,
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • z zaburzeniami zachowania i emocji,
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • z niepowodzeniami edukacyjnymi,
  • w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych,
  • zaniedbanych środowiskowo,
  • ze szczególnymi uzdolnieniami.

Specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą dzieci mających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nieposiadających ani opinii, ani orzeczenia, ale wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Opracowano na podstawie:

Pedagog online, 2022. Uczeń ze specjalnymi potrzebami w szkole, <https://pedagogonline.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/> [dostęp 13.12.2023]