Indywidualne nauczanie a edukacja domowa – różnice i podobieństwa

Edukacja domowa często mylona jest z indywidualnym trybem nauczania ucznia. Na pierwszy rzut oka nasuwa się pewne podobieństwo, w obu przypadkach dziecko uczy się poza szkolną ławką w domu, ale po zbadaniu tematu okazuje się, że są to zupełnie inne formy spełniania szkolnego obowiązku. Czym indywidualne nauczanie różni się od edukacji domowej?

Co to jest indywidualne nauczanie?

Najprościej mówiąc nauczanie indywidualne to czasowa forma kształcenia przeznaczoną dla dzieci, które z powodów np. zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły stacjonarnej lub byłoby to dla nich zbyt dużym utrudnieniem. Dziecko otrzymuje z poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, a szkoła, do której uczeń jest zapisany organizuje taki tryb nauczania.

Indywidualne nauczanie – czasowa forma edukacji

Warto mieć na uwadze, że indywidualne nauczanie to tryb czasowego spełniania obowiązku poza szkołą. Jest to rozwiązanie realizowane przez szkoły w sytuacjach losowych ucznia i na ściśle określonych warunkach. Kluczowe jest tutaj zaświadczenie lekarskie, mówiące o stanie zdrowia dziecka. Jeśli stan ucznia poprawi się, dyrekcja szkoły zawiesza wówczas organizację indywidualnego nauczania lub może podjąć decyzję o całkowitym jej zakończeniu.

Nauczanie indywidualne – organizacja zajęć 

W praktyce wygląda to w ten sposób, że nauczyciele przychodzą do dziecka i realizują z nim program nauczania w jego domu. Dziecko pracuje 1:1 z nauczycielem danego przedmiotu. Podobnie jak w szkole uczeń jest oceniany, a jego wiedza weryfikowana za pomoc testów i sprawdzianów. W ramach indywidualnego nauczania realizowane są wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, ale warto podkreślić, że jest ich mniej niż w szkole stacjonarnej.

Baner Szkoła Podstawowa

 

Nauczanie indywidualne a edukacja domowa 

Edukacja domowa, jak już powiedzieliśmy, to forma spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, gdzie dziecko tylko formalnie zapisane jest do szkoły. Podobnie jak w nauczaniu indywidualnym uczy się poza szkolną ławką, ale to rodzic, a nie nauczyciel ze szkoły prowadzi jego edukację. Tu mamy już pierwszą różnicę. Edukacja domowa nie jest czasowa, stan zdrowia dziecka nie ma wpływu na to jak długo uczeń będzie korzystał z takiej formy edukacji. W edukacji domowej dziecko uczy się we własnym tempie, w dogodnym czasie i miejscu, korzystając z dostępnych różnych materiałów i narzędzi edukacyjnych, w tym platform e-learningowych. Uczeń edukacji domowej nie jest oceniany, nie ma sprawdzianów, kartkówek. Jego wiedzę weryfikuje egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów obowiązujących w danej klasie z materiału zgodnego z podstawą programową. I na koniec warto podkreślić, że edukacja domowa to wolny wybór rodziców. Na przejście na taki tryb nauczania nie potrzebujemy opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej jak w przypadku nauczania indywidualnego.

Chcesz, by Twoje dziecko przeszło na edukację domową? W Centrum Nauczania Domowego pomożemy Ci przejść przez cały proces!

Przeczytaj także