Podstawa programowa – co to jest?

Podstawa programowa to formalny dokument określający strukturę i cele procesu kształcenia w przedszkolach oraz szkołach publicznych i niepublicznych. Stanowi wyznacznik pracy dydaktycznej dla nauczycieli, którzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. 

Podstawa programowa określa zestaw treści nauczania oraz umiejętności, jakie uczeń powinien osiągnąć po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego. Pozwala też na ustalenie kryteriów ocen szkolnych oraz wymagań egzaminacyjnych Kwestie te powinny zostać uwzględnione w programie nauczania. Podstawę programową ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Opracowano na podstawie:

Podstawa programowa, w Encyklopedia PWN, 2023, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/podstawa-programowa;3958941.html> [dostęp 07.12.2023]