Co to jest kształcenie specjalne? Definicja

Kształcenie specjalne to forma pomocy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest ono wydawane na wniosek rodzica przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Uczniowie objęci kształceniem specjalnym muszą mieć zapewnione specjalne metody pracy, odpowiednią organizację nauki oraz wsparcie specjalistyczne ze względu na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Kształcenie specjalne organizuje się w każdym typie szkół. Uczniowie z orzeczeniem mogą też uczyć się w edukacji domowej.

Opracowano na podstawie:

Kształcenie specjalne, <https://edukacja.um.warszawa.pl/ksztalcenie-specjalne> [dostęp: 18.04.2024]