Oceny szkolne – co to jest? Definicja

Oceny szkolne to metoda przypisywania wartości osiągnięciom uczniów, co ma na celu ocenę ich postępów oraz wiedzy. Oceny mogą być wystawiane na podstawie sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac domowych, projektów czy aktywności.

W Polsce występują trzy skale ocen szkolnych: opisowa, procentowa i stopniowa. Skalę opisową stosuje się w klasach I-III szkoły podstawowej. Skala procentowa zazwyczaj występuje przy zdawaniu egzaminów. Z kolei skala stopniowa pojawia się na II etapie edukacyjnym i obejmuje ona następujące oceny:

  • 6 – ocena celująca,
  • 5 – ocena bardzo dobra,
  • 4 – ocena dobra,
  • 3 – ocena dostateczna,
  • 2 – ocena dopuszczająca,
  • 1 – ocena niedostateczna.

Aby otrzymać promocję do kolejnej klasy, uczeń musi otrzymać co najmniej ocenę dostateczną ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Jeśli dostanie ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego lub otrzymać promocję warunkową.

W szkole otrzymuje się też oceny z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. Uczniowie w edukacji domowej nie otrzymują ocen z zachowania. Nie dostają też ocen w ciągu roku, a jedynie po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.

Opracowano na podstawie:

Biegaj J., 2022, Oceny w szkole: skala ocen szkolnych w Polsce, <https://mamotoja.pl/przedszkolak/edukacja/oceny-w-szkole-skala-ocen-szkolnych-w-polsce-32692-r1/> [dostęp 07.12.2023]