Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – co to jest? Definicja

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to dokument potwierdzający, że uczeń wymaga specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Jest ono wydawane na wniosek rodzica przez zespół orzekający, który funkcjonuje w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą otrzymać uczniowie:

Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego powinien zostać opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Mogą oni uczyć się we wszystkich rodzajach szkół publicznych i niepublicznych – zarówno w ogólnodostępnej, jak i w szkole specjalnej czy integracyjnej. Mogą też przejść na edukację domową po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora wybranej placówki.

Opracowano na podstawie:

Browarczyk B., 2019, Co oznacza dla szkoły orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?, <https://ecrkbialystok.com.pl/aktualnosci-sg/378-co-oznacza-dla-szkoly-orzeczenie-o-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego? [dostęp 13.12.2023]