indywidualny program edukacyjno terapeutyczny

Co to jest IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny?

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny jest opracowywany w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Co to jest IPET, kto go opracowuje i jakie elementy zawiera ten dokument? Wyjaśniamy!

Co to jest IPET?

IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, to dokument, który musi być przygotowany dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie wydawane jest przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Mogą je uzyskać dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, a także uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

IPET uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Powinien być też dostosowany do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia. Opracowuje się go w oparciu o:

 • orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia,
 • wywiad z rodzicami,
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 • opinie specjalistów spoza szkoły.

Dokument ten opracowywany jest na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie, jednak nie dłużej niż na etap edukacyjny. Zespół opracowujący co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, na podstawie której określa zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem i ewentualnie dokonuje modyfikacji programu.

Kto opracowuje IPET?

IPET opracowywany jest przez zespół składający się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów pracujących z uczniem (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi). Z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym powinni zapoznać się rodzice ucznia. Mogą oni też uczestniczyć w procesie tworzenia dokumentu. Gotowy program musi zostać podpisany przez nauczyciela opracowującego oraz rodziców.

Co zawiera IPET?

Zasady tworzenia IPET-u określone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Zgodnie z rozporządzeniem Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny określa:

 • zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także wychowawców grup wychowawczych prowadzących zajęcia z wychowankiem w danym ośrodku,
 • formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
 • działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów oraz wychowawców grup wychowawczych z rodzicami ucznia,
 • w przypadku uczniów niepełnosprawnych rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia,
 • wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

Warto pamiętać, że IPET powinien odzwierciedlać realną pracę z uczniem, dlatego należy w nim ująć takie zapisy, które potem będzie można poddać ocenie i ewaluacji.

Baner Szkoła Podstawowa

 

IPET a edukacja domowa

Czy w przypadku realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą również opracowywany jest IPET dla ucznia z orzeczeniem? Jak najbardziej! Uczeń w edukacji domowej ma prawo korzystać ze wsparcia szkoły w realizacji podstawy programowej. W związku z tym może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach rewalidacyjnych czy zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Jeżeli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, edukacja domowa może okazać się dla niego doskonałym wyborem. Dziecko może uczyć się gdzie chce i kiedy chce, w tempie dostosowanym do swoich potrzeb. W Centrum Nauczania Domowego współpracujemy ze szkołami przyjaznymi uczniom z orzeczeniami, które doskonale znają ich potrzeby. Zapewniamy też dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej będącej ogromnym wsparciem w nauce. Znajdziesz na niej interaktywne ćwiczenia, materiały wideo oraz karty pracy, dzięki którym nauka będzie dla dziecka łatwa i przyjemna.

Dowiedz się więcej o tym, jak wygląda nauka w Centrum Nauczania Domowego. Wypełnij formularz na naszej stronie, wybierz interesującą Cię szkołę i weź udział w rekrutacji!

Bibliografia:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • Materka E., Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, <https://umwd.dolnyslask.pl/uploads/media/Indywidualny_program_edukacyjno-terapeutyczny.pdf> [dostęp 02.01.2023]
Przeczytaj także