Czym jest Edukacja Domowa? | Centrum Nauczania Domowego
Marzec 14, 2018

Czym jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Tworząc program i wybierając metody kształcenia swoich pociech, organizują ich edukację w sposób zindywidualizowany – adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z wymaganym na danym poziomie kształcenia zakresem wiedzy. Takie rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału dziecka już od pierwszych lat jego ścieżki edukacyjnej i dobór metod pedagogicznej pracy, które w tej ścieżce okażą się najowocniejsze. Dzieci uczące się w edukacji domowej są zapisane do konkretnej szkoły, jednak spełniają swój obowiązek szkolny poza szkołą.

 • Czy edukacja domowa jest legalna?

  Edukacja domowa jest całkowicie legalną formą spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież szkolną. Zapis pozwalający na skorzystanie z niej został przewidziany już w pierwotnej wersji ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku. Obecnie obowiązująca ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku również dopuszcza możliwość spełniania obowiązku szkolnego w trybie edukacji domowej. Zagadnienia z tym związane reguluje art. 37 ustawy Prawo oświatowe.
 • Jakie warunki trzeba spełniać, żeby zapisać dziecko na nauczanie domowe?

  W celu zapisania dziecka na nauczanie domowe należy uzyskać opinię z publicznej, rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W odpowiedniej poradni należy złożyć wniosek o zbadanie dziecka pod kątem edukacji domowej. Po uzyskaniu opinii, u dyrektora szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

  • opinię z publicznej, rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • wniosek do dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na nauczanie domowe,
  • oświadczenie o zapewnieniu dziecku odpowiednich warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
  • zobowiązanie dotyczące przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych w każdym roku szkolnym.

  Po dostarczeniu kompletu dokumentów do dyrektora, rozpoczęcie nauki w trybie nauczania domowego
  jest możliwe. W przypadku zapisania dziecka do jednej ze szkół partnerskich Centrum Nauczania Domowego, nasz sekretariat przygotowuje komplet dokumentów aplikacyjnych.

 • W jakim terminie należy złożyć dokumenty do szkoły, żeby otrzymać zgodę na edukację domową?

  Nie ma wyznaczonych terminów. W każdej chwili przed rozpoczęciem oraz w trakcie roku szkolnego można wystąpić do dyrektora o zgodę na edukację domową. Należy jednak pamiętać o tym, że uzyskanie opinii z publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej może potrwać nawet 4 miesiące. W związku z tym warto złożyć wniosek o badanie w poradni jak najszybciej. Serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszym sekretariatem w celu uzyskania gotowego wniosku o badanie.
 • Czy dyrektor może nie wyrazić zgody na edukację domową?

  Dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody na edukację domową. Może to być spowodowane niedostarczeniem wszystkich wymaganych dokumentów.
 • Czy muszę mieć wykształcenie pedagogiczne, żeby uczyć swoje dziecko?

  Wykształcenie pedagogiczne nie jest konieczne do tego, aby pełnić rolę nauczyciela dla swojego dziecka. Liczą się przede wszystkich chęci, motywacja oraz czas, który należy poświęcić dziecku na edukację.
 • Czy dzieci uczące się w domu otrzymują legitymację szkolną?

  Szkoła, do której zapisane jest dziecko wystawia legitymację szkolną również dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą.
 • Jak długo dziecko może się uczyć w domu?

  Dzieci w trybie nauczenia domowego mogą się uczyć aż do ukończenia szkoły średniej.
 • Czy edukacja domowa oznacza wyizolowanie i pozbawienie kontaktów z rówieśnikami?

  Dzieci uczące się w trybie nauczania domowego oczywiście mają słabszy kontakt z rówieśnikami ze szkoły, aczkolwiek nie oznacza to wyizolowania oraz całkowitego pozbawienia kontaktów z innymi dziećmi. Wręcz przeciwnie, dzieci uczące się w domu spędzają dużo więcej czasu nad rozwijaniem własnych hobby i zainteresowań, co powoduje, że zawierają nowe przyjaźnie z rówieśnikami o podobnych pasjach. Pomagają im w tym koła zainteresowań, kluby sportowe, szkółki czy innego rodzaju miejsca pozwalające rozwijać swoje zainteresowania.
 • W jaki sposób szkoła, pod opieką której są dzieci edukowane domowo, sprawdza ich postępy w nauce?

  Na zakończenie roku szkolnego dzieci uczące się w edukacji domowej przystępują w swojej szkole do egzaminu klasyfikacyjnego. Egzamin odbywa się ze wszystkich przedmiotów obowiązujących na danym etapie edukacji. Po zdanym egzaminie dziecko otrzymuje państwowe świadectwo oraz promocję do kolejnej klasy.
 • Z których przedmiotów dzieci uczące się w edukacji domowej nie mają wystawionych ocen?

  Dla dzieci uczących się w edukacji domowej nie ustala się oceny z zachowania oraz z muzyki, plastyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego.
 • Czy przejście na edukację domową oznacza, że nie można wrócić do szkoły stacjonarnej?

  Rodzic w każdej chwili może zrezygnować z nauki w trybie edukacji domowej i ponownie rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym.
 • Czy będąc w edukacji domowej można uczestniczyć w wybranych zajęciach w szkole?

  Dziecko uczące się w trybie edukacji domowej może uczestniczyć w szkole w szeroko rozumianych zajęciach dodatkowych. Dokładnych informacji w tym zakresie udziela szkoła do której zapisywane jest dziecko.
 • Czy jest coś takiego jak edukacja domowa przedszkolna?

  Tak, można skorzystać z edukacji domowej już w tzw. zerówce.
 • Czy mogę zapisać swoje dziecko do dowolnej szkoły w Polsce?

  Niestety nie. W związku z nowymi przepisami, rodzice mogą zapisać swoje dziecko na edukację domową wyłącznie do szkoły, która mieści się na terenie województwa w którym zamieszkuje dziecko. Na przykład: Rodzina mieszkająca w Krakowie nie może zapisać dziecka na edukację domową do jednej z warszawskich szkół. Możliwy jest zapis jedynie do szkoły na terenie województwa małopolskiego.
 • Czy materiały dostępne na platformie są zgodne z najnowszą podstawą programową?

  Tak, wszystkie materiały znajdujące się na naszej Internetowej Platformie Edukacyjnej są zgodne z najnowszą podstawą programową. Scenariusze zajęć oraz Repetytoria zostały przygotowane przez doświadczonych nauczycieli w oparciu o najnowszą podstawą Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania odnośnie edukacji domowej oraz naszego projektu- serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszym sekretariatem: sekretariat@domowi.edu.pl
?
?