Szkoła specjalna – co to jest? Definicja

Szkoła specjalna to placówka edukacyjna przeznaczona dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczęszczają do niej dzieci, które z różnych powodów nie radzą sobie w szkole ogólnodostępnej.

W szkołach specjalnych mogą uczyć się dzieci niesłyszące lub słabosłyszące, niewidome lub słabowidzące, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkoły te przystosowane są do wymagań i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Charakteryzują się wyspecjalizowaną kadrą, odpowiednio dostosowanym programem nauczania, indywidualnym podejściem oraz komfortowymi warunkami do nauki. Celem szkół specjalnych jest przystosowanie ucznia do samodzielnego życia.

Opracowano na podstawie:

Główny Urząd Statystyczny, 2023. Szkoła specjalna, <https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2213,pojecie.html> [dostęp 13.12.2023]