Rada szkoły – co to jest? Definicja

Rada szkoły to społeczny organ niezależny od dyrektora i rady pedagogicznej, który uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły. Tworzą ją zarówno przedstawiciele nauczycieli, jak i rodziców oraz uczniów tej szkoły. Każdy członek Rady Szkoły ma takie samo prawo głosu. Rada powinna składać się z co najmniej 6 osób.

Rada Szkoły ustala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Do zadań rady szkoły należą m.in. uchwalanie statutu szkoły, opiniowanie jej projektu planu finansowego oraz planu pracy, a także ocena sytuacji i stanu szkoły. Opiniuje też zasady rekrutacji do klas pierwszych oraz kandydatów na funkcje kierownicze w szkole.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe