Statut szkoły – co to jest? Definicja

Statut szkoły to akt prawny, który reguluje wewnętrzne życie szkoły, w tym jej zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania. Dokument ten musi znajdować się w każdej szkole oraz być powszechnie dostępny dla uczniów, rodziców oraz pracowników.

Statut szkoły powinien zawierać m.in.:

  • nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę,
  • imię szkoły, o ile zostało nadane,
  • nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę,
  • cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania,
  • organizację pracy szkoły,
  • zakres zadań nauczycieli,
  • warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego,
  • organizację dodatkowych zajęć dla uczniów,
  • prawa i obowiązki uczniów.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe