Lista aktualności
 
 
 
 

Regulamin konkursu dla dzieci

„Moja przestrzeń kosmiczna”

 

  1. Cel konkursu:

Konkurs został zorganizowany w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do wykonania kreatywnego projektu oraz kształtowania umiejętności plastycznych. Podlegać ocenie będzie głównie estetyka wykonania pracy, pomysłowość, kreatywność oraz innowacyjność projektu. 

  1. Wymagania dotyczące pracy konkursowej

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przestrzeni kosmicznej dowolną techniką oraz wykonanie zdjęcia przygotowanego projektu.

  • Konkursową pracę należy wysłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@domowi.edu.pl.
  • Wiadomość mailowa powinna zawierać zdjęcie w formacie jpg., png. lub pdf.
  • Każdy uczestnik konkursu “Moja przestrzeń kosmiczna” może zgłosić tylko jedną pracę.

Prace, które nie będą zgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegały ocenie i zostaną zdyskwalifikowane.

III. Warunki uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, a także młodzież w wieku od 5 do 15 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia drogą mailową.

Prace konkursowe należy przesyłać do 25 kwietnia 2021 r. (do końca dnia) na adres: sekretariat@domowi.edu.pl. z podpisem według wzoru: Imię_Nazwisko_Wiek.

  1. Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26.04.2021 na Facebooku Centrum Nauczania Domowego (https://www.facebook.com/centrum.nauczania.domowego). Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie jej w mediach społecznościowych Centrum Nauczania Domowego oraz na stronie internetowej.

  1. Nagrody dla zwycięzców

W konkursie „Moja przestrzeń kosmiczna” zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe dla dzieci, które zajmą I, II oraz III miejsce. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców pocztą tradycyjną po ogłoszeniu wyników konkursu. 

Wiadomość mailowa wraz z wykonaną pracą konkursową powinna zawierać podstawowe dane uczestnika, tj. imię, nazwisko i wiek dziecka. Przesłanie wiadomości mailowej jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (w tym również na rozpowszechnienie danych osobowych dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora i na jego profilu facebookowym).

Zgoda wyrażona jest na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Nauczania Domowego z siedzibą w Nowym Targu (dalej: CND) danych osobowych rodzica oraz dziecka w celu przeprowadzenia konkursu „Moja przestrzeń kosmiczna” w tym na publikację pracy konkursowej oraz wizerunku dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej organizatora oraz na facebookowym koncie organizatora. Zgoda ma charakter nieodpłatny, dotyczy rozpowszechniania pracy konkursowej dziecka oraz modyfikacji pracy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauczania Domowego z siedzibą w Nowym Targu, pod adresem os. Witosa 28, 34-400 Nowy Targ, adres sekretariatu: ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków, numer telefoniczny: +48 123 502 890, adres poczty elektronicznej: sekretariat@domowi.edu.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu przeprowadzenia konkursu „Moja przestrzeń kosmiczna” (dalej zwanego Konkursem), na podstawie zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z udziału w konkursie.

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na jeden ze wskazanych wyżej adresów do korespondencji. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.