Lista aktualności

I. Cel konkursu:

Konkurs został zorganizowany w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do wykonania kreatywnego projektu oraz kształtowania umiejętności artystycznych i twórczych. Ocenie podlegać będzie głównie estetyka wykonania pracy, pomysłowość, kreatywność oraz innowacyjność projektu.

II. Wymagania dotyczące pracy konkursowej

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie zdjęcia pokazującego pasję dziecka oraz kreatywne opisanie swojej pasji w kilku zdaniach rozpoczynając swoją wypowiedź od słów: „Dzięki edukacji domowej mogę rozwijać moją pasję…”. Maksymalna liczba znaków tekstu to 800 znaków ze spacjami.

Konkursową pracę należy wysłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@domowi.edu.pl.

  • Wiadomość mailowa powinna zawierać zdjęcia w formacie .jpg, .png lub .pdf oraz tekst opisu pasji.
  • Każdy uczestnik konkursu “JA i moja PASJA” może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Prace, które nie będą zgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegały ocenie i zostaną zdyskwalifikowane.

III. Warunki uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, a także młodzież należąca do projektu Centrum Nauczania Domowego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęć wraz z tekstem drogą mailową.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 8 czerwca 2021 r. na adres:sekretariat@domowi.edu.pl z podpisem według wzoru: JAiMojaPASJA_Imię_Nazwisko_Klasa.

IV. Wyniki konkursu

Prace zostaną ocenione przez jury, którego członkami będzie Zespół Centrum Nauczania Domowego. W ocenie prac nie przewiduje się ich kategoryzowania (wiek uczestnika nie będzie uwzględniany). 

Podczas oceniania pracy pod uwagę zostaną wzięte następujące czynniki:

  • estetyka wykonania,
  • kreatywność,
  • oryginalność pracy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11.06.2021 na Facebooku Centrum Nauczania Domowego. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku oraz na opublikowanie pracy w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora.

V. Nagrody dla zwycięzców

W konkursie „JA i moja PASJA” zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe dla dzieci, które zajmą I, II oraz III miejsce. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców pocztą tradycyjną po ogłoszeniu wyników konkursu. 

Wiadomość mailowa wraz z wykonaną pracą konkursową powinna zawierać podstawowe dane uczestnika, tj. imię, nazwisko i klasę dziecka. Przesłanie wiadomości mailowej jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (w tym również na rozpowszechnienie danych osobowych dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora i na jego profilu facebookowym).

Zgoda wyrażona jest na przetwarzanie danych osobowych przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu (dalej: PZPO) danych osobowych moich oraz dziecka w celu przeprowadzenia konkursu „JA i moja PASJA” w tym na publikację pracy konkursowej oraz wizerunku dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej organizatora oraz na facebookowym koncie organizatora. Zgoda ma charakter nieodpłatny, dotyczy rozpowszechniania pracy konkursowej dziecka oraz modyfikacji pracy.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauczania Domowego z siedzibą w Nowym Targu, pod adresem os. Witosa 28, 34-400 Nowy Targ, adres sekretariatu: ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków, numer telefoniczny: +48 12 399 43 59, adres poczty elektronicznej: sekretariat@domowi.edu.pl.

 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu przeprowadzenia konkursu „JA i moja PASJA” (dalej zwanego Konkursem), na podstawie zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

 

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z udziału w konkursie.

 

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na jeden ze wskazanych wyżej adresów do korespondencji. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.